پنج شنبه، ۱۰ مهر ۱۳۹۳
نقشه سایت صفحه نخست

 
 
 
 

 در این صفحه می تونید از شرایط لازم برای شرکت در انواع آزمونهای دریانوردی و دریافت گواهینامه مربوطه آگاهی یابید

راهنمای دریافت گواهینامه های شایستگی و مهارت دریانوردان رشته عرشه(کشتیهای تجاری)راهنمای دریافت گواهینامه های شایستگی و مهارت دریانوردان رشته موتور بر اساس STCW 2010  (کشتیهای تجاری)

راهنمای دریافت گواهینامه های شایستگی و مهارت دریانوردان رشته موتور(کشتیهای تجاری)راهنمای دریافت گواهینامه های شایستگی و مهارت دریانوردان رشته عرشه بر اساس  STCW 2010   (کشتیهای تجاری)

 

 نمونه عکس قابل قبول و غیر قابل قبول برای گواهینامه های شایستگی و مهارت دریانوردان

اگر عکسهای ارسالی شما با نمونه  مناسب  ذیل منطبق نباشد از شما عکس دیگری درخواست خواهد شد که آن باعث تاخیر در صدور خواهد شد.

p1

 

  مناسب

 

44  p6p4  33 22

 بدون عینک آفتابی باشد

نامناسب

 بدون هر نوع کلاه باشد

نامناسب

 بدون عینک طبی باشد

نامناسب

 نمای بسیار نزدیک نباشد

نامناسب

نمای بسیار دور نباشد

نامناسب

 اطلاعیه :  بر اساس مفاد مقرره IV/2 اصلاحیه 2010 کنوانسیون STCW ، از تاریخ 29/04/93 گواهینامه های مهارت کاربر مخابرات (GMDSS (GRRO نامحدود و کاربر مخابرات ( GMDSS (GRR محدود صادر نمی شود، و پس از اخذ گواهی طی دوره آموزشی موفقیت آمیز، فقط عبارت (FUNCTION 7 ) در گواهینامه های شایستگی ظهرنویسی می گردد، همچنین از تاریخ فوق کلیه گواهینامه های مذکور فاقد اعتبار بمی باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 راهنمای درخواست المثنی گواهینامه های اصلی و جانبی 

شرایط و مدارک مورد نیاز : 

1- تکمیل فرم درخواست گواهینامه های دریانوردی

2- اصل و روگرفت گواهی سلامت پزشکی بالای500

3- اصل و روگرفت گذرنامه

4- فیش بانکی برای انواع کارن ملوانی و جانبی 000/100ریال و برای گواهینامه های زیر 3000 و سایر گواهینامه های شایستگی به مبلغ 000/250 ریال(شماره حساب 2176459001009  سیبا، بانک ملی ، به نام سازمان بنادر و دریانوردی)

5- عکس 4×6 زمینه روشن رنگی-طبق ضوابط گذرنامه ( 2 عدد )  (برای متقاضیانی که دارای گواهینامه جدید صادره از تاریخ 01/07/90 به بعد می باشند نیازی به ارائه عکس نمی باشد)

6- رو گرفت و اصل شناسنامه دریانوردی (صفحه اول و صفحات خدمات دریایی)

7- تایید و مهر و امضا بند 5 فرم درخواست

توجه:  اقدام به صدور مدرک مفقودی برای گواهینامه شایستگی پس ار دو ماه از تحویل مدرک و برای گواهینامه جانبی پس از دو هفته امکان پذیر خواهد بود. 

 
 
 

 شرایط صدور گواهینامه های معادل برای افراد دارای گواهینامه از دیگر کشورها 

1- دارا بودن گواهینامه شایستگی صادره از گشورهای دارای تفاهمنامه با جمهوری اسلامی ایران بر اساس مقرره 10/1 کنوانسیون اصلاح شده STCW  و مورد تایید کمیته عالی دریانوردان سازمان.

2- موفقیت درآزمون شفاهی/عملی سمت مربوطه.

3- دارا بودن گواهینامه های جانبی معتبر و مرتبط با سمت مورد تقاضا مورد تایید سازمان.

توجه : داوطلبین رشته عرشه مستلزم گذراندن دوره های آموزش کاربر مخارات GRO  و ECDIS و ارائه گواهی طی دوره مربوطه می باشند، مابقی گواهینامه های جانبی در صورت ارائه گواهینامه معتبر ، معادل سازی و گواهینامه ایرانی صادر خواهد شد.

4- دارا بودن حداقل یکی از شرایط مندرج در بندهای ذیل :

            4-1- ارائه حداقل 12 ماه خدمات دریایی مورد تایید در طول 5 سال اعتبار گواهینامه شایستگی بر اساس نوع کشتی ، ظرفیت و محدودیت سفرو    یا...

            4-2- ارائه سوابق کاری مرتبط با توجه به ضرایب (در شرح مندرج ذیل) حداقل به میزان 12 ماه.

            4-2-1 -  سوابق کاری کلیه کسانی که در امر آموزش ، آزمون و یا استانداردهای آموزشی دریانوردی فعالیت کاری داشته اند با توجه به محدودیت فعالیت آنان ضریب 50 درصدقابل احتساب می باشد.

            4-2-2- سوابق کاری کلیه کسانی که خارج از موارد فوق الذکر فعالیت کاری مرتبط با کشتی، کشتیرانی و یا دریانوردان را دارا بوده اند با ضریب 25 درصد قابل احتساب می باشد.(سوابق کاری مرتبط می بایست در کمیته عالی عالی اداره کل استانداردها ،آموزش و گواهینامه های دریانوردی مورد بررسی قرار گیرد) و یا...

            4-3-  قبولی در ازمونهای شایستگی دریانوردی در سمت مربوطه و یا...

            4-4-  طی موفقیت آمیز دوره آموزشی بر اساس دستورالعمل های مصوب سازمان و یا...

            4-5- ارائه حداقل 3 ماه خدمات دریایی مورد تایید بصورت انجام تخصصهای متناسب با گواهینامه موجود با سمت موازی(در صورت دارا نبودن هیچ گونه خدمات دریایی در طول مدت اعتبار گواهینامه) و یا...

            4-6-  ارائه حداقل 3 ماه خدمات دریایی مورد تایید در درجه افسری پایین تر از سمت درج شده در گواهینامه شایستگی موجود(در صورت دارا نبودن هیچ گونه خدما ت دریایی در طول مدت اعتبار گواهینامه).

5-  در صورت نیاز بر اساس مصوبات جدید کنوانسیون اصلاح شده STCW-75  ارائه گواهی طی موفقیت آمیز دوره بازآموزی با توجه به نوع گواهینامه از طریق مراکز آموزشی مورد تایید سازمان.

6- ارائه اصل و روگرفت گواهی سلامت پزشکی معتبر و مورد تایید سازمان.

7-ارائه اصل و روگرفت گذرنامه معتبر

ضمنا" ضوابط و شرایط صدور گواهینامه معادل توسط سازمان بنادر و دریانوردی به شرح ذیل می باشد:

1-  شرایط ثبت نام و همچنین تعداد دفعات حضور در آزمون بر اساس روشهای جاری اداره امتحانات و گواهینامه های دریانوردان سازمان انجام می گیرد.

2-  شرایط تبدیل و یا دریافت گواهینامه معادل شایستگی دریانوردی برای هر دریانورد فقط یک بار انجام می گیرد.

3- دریانوردان دارای گواهینامه شایستگی دریانوردی صادره از دیگر کشورها ، و متقاضی ارتقاء و دریافت گواهینامه شایستگی در مقاطع بالاتر ،مستلزم معادل سازی گواهینامه شایستگی دریانوردی خود بوده تا قادر به ادامه روند ارتقاء آموزشی خود در ایران باشد

4- تعرفه های ثبت نام در آزمون ، صدور کارت و یا گواهینامه های شایستگی دریانوردی بر اساس تعرفه مصوب و جاری سازمان محاسبه می گردد.

توجه: اصل گواهینامه شایستگی صادره از دیگر کشورهای دارای تفاهمنامه ، پس از بررسی و تایید در اداره امتحانات و گواهینامه های دریانوردان و در پرونده متقاضی نگهداری می گردد. 

 
 
 

 مصوبه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص صدور گواهینامه های زیر 500 

مصوبه شماره 116676/45059 مورخ 08/06/1390:

بند ب از ردیف 7 پ مصوبه:  ممنوعیت صدور کارت ملوانی برای کارکنان شاغل در نهادهای دولتی، عمومی و موسسات خصوصی که دارای شغل مستقل می باشندو اشخاصی که دارای سابقه محکومیت در موضوع قاچاق کالا و ارز می باشند.

ردیف 8 پ مصوبه:  ساماندهی صدور گواهینامه ملوانی با ایجاد سامانه اطلاعاتی و استفاده از بستر کارت ملی برای لنج های تجاری زیر 500 توسط سازمان بنادر و دریانوردی و اتصال سامانه مذکور به سامانه اعطای معافیت (کالای ملوانی) گمرک.  [ Powered By RADCOM ]