شنبه، ۲۴ بهمن ۱۳۹۴
نقشه سایت صفحه نخست

 
 
 
 

 اداره آموزش 

مجوزهای صادر شده در حیطه استانداردهای آموزشی بندری تا مورخ 18/03/94مجوزهای صادر شده در حیطه استانداردهای آموزشی بندری تا مورخ 18/03/94

 اداره کل امور دریانوردان

 
 
 

وظایف و ماموریتهای اداره کل

 • برگزاری امتحانات دریانوردی وصدور مدارک لازم در کلیه رده ها
 • تهیه فرمهای جدید و تجدید نظر شده گواهینامه ها و تاییدیه ها براساس تغییرات کنوانسیونهای بین المللی 
 • تهیه گزارش دوره ای سیستم صدور گواهینامه درایران و به روز در آوردن آنها جهت ارسال به IMO
 • نظارت بر امر تهیه و به روز درآوردن دستورا لعمل های لازم در مورد صدور گواهینامه در کلیه رده ها
 • نظارت برای تهیه و اجرای شیوه هایی که متضمن تصدیق فوری و صحت و اصالت و وضعیت ( نوع دوره ) تمام گواهینامه های صادره تحت اجازه دولت ایران باشند
 • نظارت برای تعیین محدوده سفر های ساحلی و سواحل جنوب و شمال کشور با هماهنگی کشور های منطقه و اعلام محدوده تعیین شده به  IMO
 • تدوین قوانین حقوقی مورد نیاز و به روز درآوردن آنها برای اجرای کنوانسیون STCW
 • تعیین نیاز های آموزشی سازمان در سطوح مختلف
 • تعیین آموزشهای مورد نظر آنها در قالب سیاست های آموزشی و طرح جامع آموزش سازمان
 • انتخاب افراد واجد شرایط برای اعزام به دوره های آموزشی و بورسیه های داخل و خارج از کشور با همکاری واحد های ذیربط براساس تعیین نیاز های آموزشی کارکنان
 • تهیه قوانین و مقررات لازم مبنی بر الزام به طی دوره های آموزشی و تهیه دستور العمل تشویقی و انضباطی لازم می باشد.


                تصویر آقای میرزایی

 • حسین میرزایی
 • مدیرکل امور دریانوردان
 • تلفن:22802501-021
 • دورنگار:22802500-021
 • mirzaei@pmo.ir 

                نادر پسنده 

 • نادر پسنده
 • رئیس اداره امتحانات و
 • گواهینامه های دریانوردان
 • دورنگار:  22802505-021
 • pasandeh@pmo.ir

              

 • غلامحسین جمشیدی 
 • سرپرست اداره آموزش
 • دورنگار:  22802500-021
 • jamshidi@pmo.ir

                علی پور

 • نصرت اله علی پور
 • رئیس اداره استانداردهای
 • دریانوردان
 • تلفن:  22299935-021 
 • دورنگار:22802500-021
 • alipour@pmo.ir
 
 
 

استعلام گواهینامه ها

E-Mail: verification@pmo.ir

Tell: 0098 21 22802508

Fax: 0098 21 22802500

P.O.Box: 15875 - 6377

Tehran - Iran

 
 
 

نظرات/پیشنهادات

شماره پیگیری:
[ Powered By RADCOM ]